19.3.2019

Barnskyddet och stödet för familjers välbefinnande har en betydande inverkan
på den finska samhällsekonomin. Satsningarna på barn och familjer är ett
effektivt sätt att minska hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och
att främja välbefinnandet hos barn och unga. Ett barn som är placerat utanför
hemmet ger, beroende på räknesätt, upphov till kostnader om uppskattningsvis
cirka tiotusen euro per månad. Förebyggande arbete och tidigt stöd för
barnfamiljer är också en viktig del av arbetet för att motverka utslagning.

Slutrapporten för det riksomfattande projektet LAPE, dvs. programmet för
utveckling av barn- och familjetjänster, med förslag till förbättring av
förutsättningarna för och kvaliteten på barnskyddet har precis publicerats. I
rapporten föreslår man bland annat att antalet klienter per anställd inom
barnskyddet ska begränsas till 25. Ett minskat antal klienter ger de anställda inom
barnskyddet bättre möjligheter att sköta sina uppgifter med hög kvalitet.
Samtidigt som arbetsbelastningen skulle minska skulle också branschen bli mer
attraktiv att arbeta i.

Inom barnskyddet i Pargas ligger antalet klienter per anställd för tillfället på
40,33. Den rekommenderade dimensioneringen skulle uppnås om Pargas stad
anställde två anställda till inom barnskyddet. En effektivare bedömning av
servicebehovet skulle även möjliggöra att det är just de klienter som barnskyddet
bäst kan hjälpa som skulle hänvisas till barnskyddet. Om antalet anställda inom
barnskyddet uppfyllde den rekommenderade dimensioneringen skulle Pargas
även få positiv synlighet, för vi skulle vara bland de första kommunerna i
Egentliga Finland som uppnår målet.

Jag föreslår att det görs en utredning av resurserna för barnskyddet i Pargas stad
och att antalet anställda inom barnskyddet utökas utifrån utredningen så att
antalet motsvarar den begränsning som föreslås i slutrapporten för projektet
LAPE. Jag föreslår också att social- och hälsovårdsavdelningen i Pargas stad ska
bereda anslag för rekommenderat antal anställda inom barnskyddet i förslaget till
budget för 2020.
__________________

Helena Särkijärvi, Sanna Autio, Mika Wallin, Mia Forssell