Paraisten seurakuntayhtymä 

Kirkkovaltuustoaloite Munkvikin lehtoalueen suojelemiseksi

Raamatun luomiskertomuksessa Jumala loi meren, maan, kasvi- ja eläinkunnan sekä ihmisen, jonka tehtäväksi annettiin viljellä ja varjella maata, vesiä ja elämää. Ihmisen on huolehdittava luomakunnasta siten, ettei sitä turmella eikä käytetä väärin. Kirkolla ja seurakunnilla on hengellisinä ja moraalisina yhteisöinä velvollisuus toimia edelläkävijänä luonnonsuojelua koskevissa kysymyksissä.

Paraisten seurakuntayhtymä omistaa luonnon monimuotoisuudeltaan erittäin arvokasta metsää Paraisten Munkvikissa. Alue on luonnonarvoiltaan rikas lehtokokonaisuus, jossa sijaitsee uhanalaisia elinympäristöjä ja lajeja. Harvinaisista lajeista esiintyvät alueella muun muassa erittäin uhanalainen paasihiippasammal, vaarantunut haapariippusammal sekä Suomen laajimpana esiintymänä myös vaarantunut isonokkasammal. Munkvikin pähkinäpensaslehdot ovat puolestaan luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.

METSO eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma on yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, jonka avulla suojellaan ja hoidetaan metsien luontoarvoja sekä turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Vuoteen 2015 mennessä ovat seurakunnat suojelleet maitaan Suomessa jo yli 1000 ha. Suojelusta maksetaan seurakunnille täysi verovapaa korvaus puuston arvon perusteella.

METSO-alueen rauhoitussäädöksistä sovitaan yhdessä maanomistajan kanssa, joten esimerkiksi virkistyskäyttö-, koirien ulkoilutus- sekä koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatusmahdollisuudet säilyvät entisellään. Rauhoitusmääräyksiin voidaan kirjata sallituiksi myös marjojen ja sienien poimiminen, olemassa olevien polkujen ja teiden ylläpito, vaarallisten puiden kaataminen sekä mahdolliset laavu- ja nuotiopaikat. Kun alue on suojeltu, voi ELY-keskus tukea maanomistajaa alueen luonnonhoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Meillä on kristittyinä ihmisinä vastuu kaiken luodun suojelemisesta. Luonnonsuojelu on keino edistää myös Paraisten seurakuntayhtymän ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta. Ympäristömyönteiset teot vahvistavat lisäksi positiivista mielikuvaa evankelisluterilaisesta kirkosta aikaansa seuraavana, aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana. Esitämme täten, että Paraisten seurakuntayhtymä perustaa Munkvikiin laajempana METSO-alueena toteutettavan yksityisen luonnonsuojelualueen.

Paraisilla 23.1.2019