10.9.2018 Beslut: Förslaget godkändes 

Finland åldras snabbast i Europa. År 2040 kommer fler än var fjärde finländare att vara 65 år eller äldre. Att trygga den äldre befolkningens funktionsförmåga är en av de viktigaste samhällspolitiska utmaningarna i vårt land.

Motion främjar hälsan och de äldres förmåga att klara av vardagliga sysslor. Att använda muskler, röra på sig och motionera är ett kostnadseffektivt sätt för de äldre att främja hälsan. Man borde röra på sig mångsidigt och regelbundet, men för närvarande är det bara några procent av våra pensionärer som rör på sig i enlighet med rekommendationerna om uthållighet och muskelstyrka.

Motion förhindrar inte åldrandet, men hjälper en att behålla och förbättra muskelstyrka, balans och gångförmåga. Enligt rekommendationerna om god medicinsk praxis ska regelbunden motion ingå i förebyggande insatser, behandling och rehabilitering vid flera kroniska sjukdomar, såsom artärsjukdomar, diabetes och minnessjukdomar. Motion förstärker också den mentala hälsan och minnet och ger möjligheter till social samvaro.

Hos den äldre befolkningen är det vanligaste sättet att röra på sig att uträtta ärenden till fots. Att promenera till vardags utgör en hörnsten i motionen för många äldre personer. Utredningarna visar dock att det är allt färre äldre personer i Finland som har regelbundna promenader som hobby.

Kommunerna har nu möjlighet att förbättra den äldre befolkningens möjligheter till motion till exempel genom att planera in motion i olika former av äldreomsorg. Dessutom kan kommunerna med hjälp av planeringen av markanvändningen främja den äldre befolkningens möjligheter till motion genom att skapa tillgängliga, trygga och säkra miljöer att röra sig i till vardags. Det är vårt ansvar att skapa en vardagsmiljö som uppmuntrar till hälsosamma sätt att röra på sig.

Därför föreslår den gröna fullmäktigegruppen i Pargas att Pargas stad ska främja den äldre befolkningens möjligheter till vardagsmotion genom att upprätta en plan för seniorstråk som omfattar samtliga kommunområden. Stråk som tillgodoser de äldres behov i vardagen borde placeras i nära anslutning till ålderdomshem och servicehus och i bostadsområden med stor andel äldre.

Stråken borde planeras så att de äldre kan använda dem för att uträtta sina dagliga ärenden till fots. Att stråken blir tillgängliga och säkra säkerställs med tillräcklig belysning, räcken och viloplatser. Planen för seniorstråk borde innefatta också en plan för utplacering av vilobänkar för användning året runt. Vid upprättandet av stråk- och bänkplanerna borde expertisen såväl hos den äldre befolkningen i respektive kommunområde som hos äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning utnyttjas.

I Finland inträffar årligen mer än 7 000 höftfrakturer, största delen av dem som en följd av fallolyckor. Förutom det mänskliga lidande som skadorna orsakar kostar vården av en patient med höftfraktur ca 20 000 euro bara under det första året. För att undvika dylika skador måste särskild vikt fästas vid vinterunderhållet av seniorstråken. Planerna för seniorstråk och bänkar borde alltså innefatta också målen för åretruntunderhåll av stråken och vilobänkarna.

Låt oss ge alla och envar möjlighet att röra sig tryggt och säkert!