Päätös 10.9.2018: Aloite hyväksytty

9.5.2017

 

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Vuonna 2040 yli joka neljäs suomalainen on 65-vuotias tai sitä vanhempi. Ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen on keskeinen yhteiskuntapoliittinen haasteemme.

Liikunta pitää yllä terveyttä ja vanhusten kykyä suoriutua jokapäiväisistä toimista. Lihasten käyttö, liikkuminen ja liikunta ovat iäkkäille kustannustehokas terveydenedistämisen keino. Liikuntaa tulisi harjoittaa monipuolisesti ja säännöllisesti, mutta tällä hetkellä vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu kestävyys- ja lihaskuntosuositusten mukaisesti.

Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa ja kävelykykyä. Käypä hoito–suositusten mukaan säännöllisen liikunnan tulee kuulua useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien, diabeteksen ja muistisairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi liikkuminen vahvistaa mielen hyvinvointia ja muistia, sekä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Ikäihmisten yleisin liikkumisen tapa on asiointi kävellen. Arkikävely muodostaa monelle vanhukselle liikunnan kivijalan. Suomalaisten ikäihmisten kävelyharrastus on selvitysten mukaan kuitenkin vähentymässä.

Kunnilla on tällä hetkellä mahdollisuus edistää vanhusten liikuntamahdollisuuksia esimerkiksi tuomalla liikunnan mukaan vanhusten erilaisiin hoitomuotoihin. Tämän lisäksi myös maankäytön suunnittelulla on mahdollista edistää ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia luomalla esteettömiä ja turvallisia arjen liikkumisympäristöjä. Terveellisiin liikkumistapoihin kannustavan arkiympäristön luominen on meidän vastuullamme.

Täten Paraisten kaupungin vihreä valtuustoryhmä esittää, että Paraisten kaupunki edistää ikäihmisten arkiliikuntamahdollisuuksia laatimalla jokaista kunnanosaa koskevan seniorireittisuunnitelman.

Vanhusten arjen tarpeisiin soveltuvat reitit tulisi sijoittaa vanhainkotien ja palvelutalojen läheisyyteen sekä asuinalueille, joilla elää paljon ikääntynyttä väestöä. Reitit tulisi suunnitella siten, että vanhukset pääsevät niitä pitkin kävellen hoitamaan päivittäisiä asioitaan. Reittien esteettömyys ja turvallisuus varmistetaan riittävällä valaistuksella, kaiteilla ja levähdyspaikoilla.

Seniorireittisuunnitelman tulisi sisältää myös suunnitelman ympärivuotisesti käytössä olevien levähdyspenkkien sijoittelusta. Reitti- ja penkkisuunnitelmien laatimisessa pitäisi hyödyntää kunkin alueen ikäihmisten sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen asiantuntemusta.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 7 000 lonkkamurtumaa, joista suuri osa johtuu kaatumisesta. Loukkaantumisesta aiheutuvan inhimillisen kärsimyksen lisäksi maksaa lonkkamurtumapotilaan hoito yhteiskunnalle pelkästään ensimmäisenä vuonna noin 20 000 euroa. Loukkaantumisten välttämiseksi tulee seniorireittien talviaikaiseen kunnossapitoon kiinnittää erityistä huomiota. Seniorireitti- ja penkkisuunnitelman tulisi siten sisältää myös reittien ja levähdyspenkkien ympärivuotiset hoitotavoitteet.

Annetaan mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen kaikille!