Vihreän ryhmän maakuntavaltuustoaloite alueellisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Varsinais-Suomeen

Retkeily ja luonnossa liikkuminen ovat koko ajan yhä suositumpia harrastuksia. Luonnossa liikkumisella on todettu olevan merkittäviä myönteisiä terveysvaikutuksia niin henkisesti kuin fyysisestikin. Luontomatkailu on nopeasti kasvava trendi, joka houkuttelee Suomeen entistä enemmän myös ulkomaisia matkailijoita. Esimerkiksi Kurjenrahkan kansallispuiston kävijämäärä on kaksinkertaistunut vain muutaman vuoden aikana. Valtakunnan tasolla pyritään edistämään varsinkin vesistöihin nojautuvaa matkailua, mihin saaristoisessa maakunnassamme on loistavat mahdollisuudet.

Vanhana kulttuurialueena Varsinais-Suomella on huikea potentiaali kestävän luonto-, kulttuuri- ja lähimatkailun edistämiseen. Tällä hetkellä luontoreitistöjen kehittämishankkeita on käynnissä useissa varsinaissuomalaisissa kunnissa. Retkeilyyn ja luontomatkailuun liittyvän kasvutrendi on laajalti tunnistettu.

Monet Varsinais-Suomessa tällä hetkellä sijaitsevat luontoreitit ovat kuitenkin puutteellisesti hoidettuja ja laadultaan vaihtelevia. Maakuntaamme tarvitaan huolella vaalittuja retkeilykohteita, joissa huolehditaan aktiivisesti niin retkeilyrakenteiden kuin siisteydenkin ylläpidosta. Etenkin rantoihin rajautuvien virkistysalueiden määrää ja laatua tulisi parantaa.

Maakunnallinen virkistysalueyhdistys on tapa organisoida ja kehittää yhteistyötä, jota alueen luontomatkailuprofiilin ja –infrastruktuurin kehittämiseksi tällä hetkellä tarvitaan. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton välinen vuoropuhelu virkistysalueyhdistyksen aikaansaamiseksi on ollut käynnissä, mutta alkua pidemmälle ei prosessi ole toistaiseksi edennyt. Maakunnallinen virkistysalueyhdistys toimisi kuntia yhdistävänä organisaationa, joka mahdollistaisi maakunnan virkistysalueiden pysyvän kehittämisen  pidemmällä aikavälillä.

Virkistysalueyhdistykset voivat vuokrata, omistaa ja hallinnoida maa- ja vesialueita, jotka on tarkoitettu yleiseen virkistys- ja retkeilykäyttöön. Varsinais-Suomessa tehokkain tapa kehittää ja ylläpitää virkistysalueita ja reitistöjä olisi se, että yhdistys ylläpitäisi ja kehittäisi alueita ja reitistöjä. Näiden kohteiden ja reittien omistus säilyisi kuitenkin kunnissa ja muussa julkisessa omistuksessa. Erilaiset vuokraus- ja omistusvaihtoehdot tulisi toki vastaisuuden varalle säilyttää yhdistyksen sääntöjä muotoiltaessa.

Virkistysalueyhdistykset hoitavat ja huoltavat muun muassa nuotiopaikkoja, kuivakäymälöitä, laitureita, saunoja ja pysäköintialueita. Tämän lisäksi virkistysalueyhdistykset huolehtivat myös alueitaan koskevan paikkatiedon keräämisestä ja päivittämisestä sekä retkeilykohteiden markkinoinnista.

Virkistysalueyhdistyksen toiminta ja alueiden hoitotyöt voitaisiin laskuttaa kunnilta palvelumaksuina, jotka voitaisiin jyvittää esimerkiksi asukasluvun mukaisesti. Rahoitusta voitaisiin toiminnalle saada myös lahjoituksina, sponsorointina, valtionavustuksena sekä mahdollisten sijoitusten kautta. Yhdistyksen olisi myös kuntatoimijoita helpommin mahdollista hakea rahoitusta erillishankkeita varten. Mukana olevilla kunnilla olisi mahdollisuus vaikuttaa organisaation päätöksentekoon virkistysalueyhdistyksen hallituksessa.

Maakunnallinen virkistysalueyhdistys on rakenteeltaan pieni ja ketterä organisaatio, mikä mahdollistaa verkostomaisten toimintatapojen hyödyntämisen. Yhdistyksen tukemana olisi virkistysalueiden hoitotyöt mahdollista toteuttaa entistä laadukkaammin ja resurssitehokkaammin. Maakunnallisena organisaationa virkistysalueyhdistys näyttäytyisi alueen kuntia, asukkaita ja matkailuyrittäjiä yhdistävänä toimijana, mikä mahdollistaisi erilaisten käyttäjien tarpeiden huomioinnin sekä alueellisen luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun ja kehittämisen. Onnistuneen työn tuloksena olisi jokaisen ihmisen entistä helpompi päästä virkistäytymään varsinaissuomalaiseen luontoon.

Vihreiden maakuntavaltuustoryhmä esittää, että maakuntahallitus käynnistää valmistelun maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamiseksi Varsinais-Suomeen.