Fullmäktigemotion av Helena Särkijärvi, Sanna Autio och Cornelius Colliander om gratis preventivmedel för Pargasungdomar under 25 år

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat kommunerna att effektivisera sina tjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendation ska sexuell hälsa hos ungdomar främjas oberoende av deras sexuella läggning, könsidentitet eller annan bakgrund i enlighet med diskriminerings- och jämställdhetslagen. Det som bland annat har föreslagits är gratis preventivmedel för ungdomar under 20 år, men än så länge är det bara en handfull kommuner som följer rekommendationen.

Användningen av preventivmedel ökar om de är gratis. I de kommuner som erbjuder gratis preventivmedel har det skett en betydande minskning av antalet aborter bland unga och likaså har antalet fall av könssjukdomar minskat. Enbart i Åbo uppskattas aborterna hos unga under 20 år kosta över 40 000 euro per år. Flest aborter i Finland görs dock i åldersgruppen 20–24-åringar.

Det är även viktigt att främja säkert sex, för antalet fall av könssjukdomar ökar hela tiden. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen bland unga och antalet klamydiafall kunde minskas lätt med skyddade samlag. I Raumo har antalet klamydiafall bland unga under 20 år minskat med en tredjedel tack vare gratis preventivmedel. Det uppskattas att Raumo sparar upp till 100 000 euro årligen genom att erbjuda gratis preventivmedel.

Den gröna fullmäktigegruppen i Pargas stadsfullmäktige föreslår att staden börjar erbjuda alla Pargasungdomar under 25 år gratis preventivmedel. En åldersgräns på 25 år motiverar vi med de höga abortsiffrorna framför allt bland 20–24-åringar. Utöver preventivmedel borde de unga ges också mångsidig upplysning om sex och könssjukdomar. För att gratis preventivmedel når alla borde de olika förvaltningarna i staden samarbeta aktivt sinsemellan.

Man borde också hitta lämplig preventivmetod för varje Pargasungdom. Staden borde vid sidan av hormonella preventivmedel erbjuda de unga också kondomer för att på ett effektivare sätt förebygga könssjukdomar, och för att det preventiva ansvaret skulle fördelas jämnare mellan könen.

Det borde finnas gratis kondomer tillgängliga kontinuerligt för att de ska kunna användas som regelbunden preventivmetod. Kondomerna når ungdomarna bäst på ställen där de naturligt håller till. Det borde delas ut kondomer på ungdomsgårdar, vid ungdomsevenemang, inom skolhälsovården, på läroanstalter, vid uppbåd och i lumpen. Kondomerna borde vara så lättillgängliga att till och med Pargas revyhjältar, herrarna Sundqvist och Lundberg, lätt kan få tag på dem.