Framtidens jordklot hotas av matbrist inom några årtionden. Världens invånarantal ökar och konsumtionsvanorna förändras men matproduktionen ökar inte i samma takt. Världsekonomins tyngdpunkt kommer också att förflyttas alltmer till Asien och européernas förmåga att köpa allt dyrare resursser på världsmarknaden blir allt svagare. Konkurrensen om de allt  knappare resursserna tilltar. 

Utvecklingen måste riktas in på en mera hållbar väg så att vi kan garantera Finland och jordklotets framtid. Vi måste satsa allt mer på lokala mat- och energilösningar, som stöder miljöskyddets, lokalekonomins och självhushållningens förverkligande. 

Det billigaste priset styr oftast offentliga anskaffningarna idag. Upphandlingens ledstjärna borde i stället vara produktens eller tjänstens pris – kvalitet förhållande. Vid anskaffningarna bör man alltid beakta också de lokaekonomiska, sociala och ekologiska koncekvenserna.  

Enligt Suomalaisen työn liitto skulle det grundas t.o.m. 10 0000 nya arbetsplatser i Finland ifall varje finne månatligen skulle köpa inhemska produkter och tjänster för ytterligare 10 euro. Jag tycker det är ansvarslöst ifall vi inte i offentliga anskaffningar tillämpar detta.   

Statens näringsdelegations näringsrekommendationer uppmanar finnarna t.ex. att äta mera fisk och grönsaker. Avvikande från tidigare rekommendationer fäster man nu uppmärksamhet  också vid matproduktionens och -konsumtionens miljöinverkan. Man kunde minska belastningen genom att föredra säsongmat och genom att tillföra medborgarnas diet inhemsk potatis, rovfrukter och bär.   

Det är en miljöhandling att äta närfisk. Att fiska avlägsnar näring ur vattendragen, vilket är viktigt speciellt för de mörtrika vattendragens välbefinnande. Också av den som skräpfisk ansedda braxen kan man framställa smaklig mat. I många kommuners mattjänst har man till all lycka redan ökat användningen av närfisk. T.ex. i Nådendals skolmat har redan under ett par års tid ingått närfisk.   

Lokala lösningar för hållbar utveckling har en positiv inverkan på sysselsättningen, miljön och människornas hälsa. Det är möjligt att möta framtidens utmaningar med lokala lösningar, bara vi kan göra rätta val. 

Kloka människor äter mört.

 

Publicerad i Vakka-Suomen Sanomat 10.3.2015, Maaseudun Tulevaisuus 18.3.2015, Auranmaan viikkolehti 20.3.2015  och Åbo Underrättelser 12.3.2015

 

Särki on järkisärvin – kloka människor äter mört